Sklep

 • UDOSTĘPNIJ:

Prawda i kłamstwa o przemyśle

Takiej książki jeszcze nikt nie napisał. „Prawda i kłamstwa o przemyśle” adresowana jest do czytelników, którzy chcą wiedzieć, jakimi zakładami dysponowała Polska Ludowa w 1988 roku. Czy prawdą jest, że były to industrialne skanseny? Dlaczego w ostatnich trzydziestu latach zlikwidowano ich tak wiele – najwięcej, obok Wielkiej Brytanii, w Europie? A teraz eksperci nazywają nas półkolonią przemysłową. Dlaczego jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od importu? Szczególnie wyrobów wytwarzanych w najnowocześniejszych technologiach. I dlaczego, gdy tak chwalimy się wzrostem PKB, coraz bardziej odstajemy od Zachodu i dalekiej Azji w przemysłach innowacyjnych? Przemysłach, które decydują o pozycji i znaczeniu państw. Słowem, czy III rewolucja przemysłowa znów nas ominie? Albo może dotrze do Polski z wieloletnim opóźnieniem?

52,00 

Brak w magazynie

Opis

Takiej książki jeszcze nikt nie napisał. „Prawda i kłamstwa o przemyśle” adresowana jest do czytelników, którzy chcą wiedzieć, jakimi zakładami dysponowała Polska Ludowa w 1988 roku. Czy prawdą jest, że były to industrialne skanseny? Dlaczego w ostatnich trzydziestu latach zlikwidowano ich tak wiele – najwięcej, obok Wielkiej Brytanii, w Europie? A teraz eksperci nazywają nas półkolonią przemysłową. Dlaczego jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od importu? Szczególnie wyrobów wytwarzanych w najnowocześniejszych technologiach. I dlaczego, gdy tak chwalimy się wzrostem PKB, coraz bardziej odstajemy od Zachodu i dalekiej Azji w przemysłach innowacyjnych? Przemysłach, które decydują o pozycji i znaczeniu państw. Słowem, czy III rewolucja przemysłowa znów nas ominie? Albo może dotrze do Polski z wieloletnim opóźnieniem?

Świat nam ucieknie, jeżeli szybko nie podejmiemy mądrych decyzji. Czy odpowiedzią na wyzwania czasu jest tzw. plan Morawieckiego? I, co najważniejsze, jakie przemysły należy rozwijać, by pierwszego ćwierćwiecza XXI wieku historycy nie określali kiedyś jako epoki „zmarnowanych szans”?

Andrzej Karpiński – prof. nadzw., autor wielu prac ekonomicznych. Zawodowo i naukowo zajmował się polityką gospodarczą państwa (od 1948 r.), a zwłaszcza polityką przemysłową, prognozowaniem i studiami nad przyszłością. Piastował szereg odpowiedzialnych stanowisk, m.in. był wieloletnim sekretarzem naukowym Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, zastępcą Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Wydał prawie 90 prac książkowych, z których szereg przetłumaczono zagranicą.

Informacje dodatkowe

Waga 0,694 kg
ISBN 978‐83‐64407‐23‐9
Oprawa miękka
Liczba stron
400
Format 170×240 mm
Waga
694 g.
Data wydania Warszawa 2018
Autor Andrzej Karpiński
Wydawca Fundacja ORATIO RECTA

Od Autora – Cele i założenia pracy

Część A

Rozdział I. Jak oceniać obecny stan przemysłu w Polsce po 25 latach transformacji ustrojowej

 1. Kontrowersje w ocenie obecnego stanu przemysłu
 2. Dwie metody oceny wyników przemysłu
 3. Sukcesy w przemyśle po 1989 roku
 4. Niepowodzenia w przemyśle po 1989 roku
 5. Polski paradoks przemysłowy
 6. Zasięg likwidacji po 1989 roku zakładów przemysłowych istniejących w Polsce Ludowej
 7. Przemysły o największych szansach rozwojowych w warunkach polskich i ich losy po 1989 roku
 8. Polska deindustrializacja – naturalna czy patologiczna?
 9. Moi krytycy i słabości ich krytyki

 

ROZDZIAŁ II. Spór o przeszłość i przyszłość procesu uprzemysłowienia w Polsce

 1. Stosunek Zachodu i opinii publicznej do procesu uprzemysłowienia Polski
 2. Co dalej?
 3. Nowa szansa dla Polski – reindustrializacja kraju

 

ROZDZIAŁ III. U źródeł błędów w procesie transformacji przemysłu

 1. Popełnione błędy i ich przyczyny
 2. Brak strategicznego współdziałania biznesu, państwa i nauki
 3. Szkodliwa dominacja krótkookresowego spojrzenia na przemysł i gospodarkę
 4. Główne źródła naszych sukcesów w przemyśle
 5. Nowe elementy w rozwoju sytuacji w przemyśle

 

ROZDZIAŁ IV. Blaski i cienie procesu internacjonalizacji przemysłu w Polsce

 1. Zmiany struktury przemysłu w Polsce według sektorów własności
 2. Dodatnie i ujemne strony procesu internacjonalizacji przemysłu w Polsce

 

ROZDZIAŁ V. Rola potencjału przemysłowego Polski w Unii Europejskiej oraz specyficzne cechy jego struktury

 1. Potencjał przemysłowy Polski – jego struktura i rola w Unii Europejskiej
 2. Najbardziej zaawansowane i najbardziej opóźnione w rozwoju przemysły w Polsce
 3. Przemysły, w których obecna sytuacja powinna nas szczególnie niepokoić
 4. Zmiany w strukturze przemysłu w Polsce według wielkości zakładów
 5. Ujemne konsekwencje nadmiernej dekoncentracji przemysłu w Polsce
 6. Rozmieszczenie zatrudnienia w przemyśle w Polsce i w Unii Europejskiej
 7. Głębokie niedoinwestowanie przemysłu w Polsce – groźny i nieoczekiwany wynik transformacji
 8. Niedostosowanie struktury produkcji i popytu w przemyśle w Polsce
 9. Strategiczne znaczenie modernizacji struktury przemysłowej w Polsce – klucz do przyszłości

 

ROZDZIAŁ VI. Powiązania przemysłu w Polsce z rynkiem krajowym i światowym

 1. Uzależnienie polskiego rynku wyrobów przemysłowych od importu
 2. Struktura importu przemysłowego w Polsce jako przyczyna jego nadmiernej roli
 3. Najbardziej zależne od importu obszary popytu na wyroby przemysłowe w Polsce
 4. Rola eksportu w produkcji przemysłowej w Polsce i jego cechy charakterystyczne
 5. Struktura eksportu przemysłowego Polski i jej wady
 6. Przemysły o największej orientacji proeksportowej w Polsce
 7. Trzy główne tendencje zmian w relacjach pomiędzy eksportem a importem w okresie transformacji
 8. Przemysły, w których Polska osiąga największe nadwyżki w wymianie z zagranicą
 9. Przemysły o największych saldach ujemnych w obrotach z zagranicą
 10. Półkolonialny charakter powiązań Polski z rynkiem światowym

 

ROZDZIAŁ VII. Jak przezwyciężyć błędy popełnione w przemyśle po 1989 roku

 1. „Ukryta rezerwa” w gospodarce – eliminacja błędów poprzedników
 2. Odbudować funkcję prorozwojową państwa – podstawowy warunek sukcesu
 3. Zbudować trwałe podstawy dla strategicznego współdziałania biznesu, nauki i administracji przemysłowej
 4. Eliminować nowe opóźnienia, powstałe już po 1989 roku
 5. Przeorientować gospodarkę na osiągnięcie przełomu w 4 obszarach:
  • Reindustrializacja Polski
  • Ekologizacja gospodarki
  • Konsolidacja przemysłu i wzrost roli największych zakładów
  • Specjalizacja przemysłu i rozpoczęcie ekspansji w przemysłach globalnych
 6. Zasadniczo zwiększyć inwestycje w przemyśle i rolę państwa w ich pobudzaniu
 7. Zagrożenia dla proponowanej strategii rozwoju przemysłu w Polsce
 8. Wnioski na przyszłość dla kraju i regionów

 

ROZDZIAŁ VIII. Przemysł światowy w perspektywie przyszłości

 1. Zmiany trendów globalnych w przemyśle światowym
 2. Dwie wizje III rewolucji przemysłowej i przemysłu przyszłości
 3. Obszary największych szans w przemyśle światowym przyszłości
 4. Wykorzystajmy doświadczenia światowe w myśleniu strategicznym
 5. Kryteria wyboru priorytetów strategicznych w świetle doświadczeń światowych
 6. Najbardziej ogólne wnioski dla Polski z tendencji światowych

 

ROZDZIAŁ IX. Przyszłość przemysłu w Unii Europejskiej i nasza rola w jego rozwoju

 1. Podobieństwa w sukcesach i niepowodzeniach Polski i Unii Europejskiej
 2. Europa w obliczu rosnących zagrożeń
 3. Nadal aktualne przewagi i szanse Europy
 4. Potrzeba nowych, bardziej radykalnych rozwiązań dla Europy
 5. Szersze międzynarodowe znaczenie doświadczeń w rozwoju przemysłu w Polsce
 6. Nasz stosunek do polityki przemysłowej Unii Europejskiej
 7. Nasza rola w przyszłej polityce przemysłowej Unii Europejskiej

 

ROZDZIAŁ X. Ekspercka propozycja strategii reindustrializacji Polski

 1. Dlaczego i po co potrzebna nam jest strategia?
 2. Silne i słabe strony rządowej strategii odpowiedzialnego rozwoju
 3. Zastrzeżenia do proponowanego wyboru priorytetów branżowych
 4. Jak wykorzystać nasz krajowy dorobek w studiach nad przyszłością?
 5. Nadrzędny cel strategii reindustrializacji Polski
 6. Problemy wymagające rozwiązania w procesie reindustrializacji Polski
 7. Trzy główne kierunki przebudowy struktury przemysłowej Polski
  • Przezwyciężenie niedorozwoju udziału czterech najbardziej nowoczesnych elementów w naszej strukturze przemysłowej
  • Budowa nowych przemysłów o kluczowej roli w przemyśle przyszłości
  • Wykorzystanie szans specjalizacji i ekspansji w przemysłach globalnych
 8. Obszar preferencji i priorytetów sektorowych w reindustrializacji Polski
 9. Rola tradycyjnych przemysłów w reindustrializacji Polski
 10. Rola bazy energetycznej w reindustrializacji Polski
 11. Co wynika z projekcji dla przemysłu w Polsce do 2030 roku?
 12. Kierunki siedmiu głównych uderzeń w polityce przemysłowej
 13. Ekonomiczne instrumenty realizacji priorytetów przemysłowych i sposób ich finansowania
 14. Warunki opracowania skutecznego programu reindustrializacji Polski
 15. Trzy wybory strategiczne, które zadecydują o przyszłości

 

ROZDZIAŁ XI. Usprawnić system informacji o przemyśle

 1. Cele i potrzeba jednolitego systemu informacji dla przemysłu
 2. Trudności i przeszkody na drodze budowy nowego systemu
 3. Kierunek niezbędnych zmian

 

Część B

Wprowadzenie. Kompendium najważniejszych danych o przemyśle w Polsce, które warto poznać

 1. Kilka uwag metodycznych do aneksów I-VIII
 2. Specyfika prezentowanego systemu informacji w stosunku do innych systemów tego rodzaju
 3. Definicje poszczególnych pojęć, stosowanych w niniejszym opracowaniu
 4. Jak najlepiej wykorzystywać dane zawarte w niniejszym zbiorze

 

Aneksy:

Aneks I. Zatrudnienie w przemyśle – od Polski międzywojennej do dziś

Aneks II. Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w Polsce Ludowej i obecnie

Aneks III. Popyt na wyroby przemysłowe na rynku polskim oraz rola produkcji krajowej i importu w jego zaspokajaniu

Aneks IV. Zatrudnienie w przemyśle w Polsce i w Unii Europejskiej oraz jego struktura

Aneks V. Zatrudnienie w przemysłach wysokiej techniki w Polsce i w Unii Europejskiej

Aneks VI. Inwestycje brutto w majątek trwały w przemyśle oraz ich struktura w Polsce i w Unii Europejskiej

Aneks VII. Przemysły o najkorzystniejszych konsekwencjach makroekonomicznych ich rozwoju w świetle badania z 1995 roku

Aneks VIII. Projekcja produkcji w przemyśle w Polsce w perspektywie do 2030 roku

 

Spis tabel

Literatura

 

Część C

„Stracone szanse?” – wywiad Pawła Dybicza z autorem książki, zamieszczony w tygodniku „Przegląd”

Przemysł szans
Dominik Pędziński

Andrzej Karpiński, profesor ekonomii specjalizujący się w polityce gospodarczej państwa, a przede wszystkim polityce i ekonomii przemysłowej naszego kraju, przygotował opracowanie obowiązkowe dla każdego zainteresowanego zmianami, jakie zaszły w polskim przemyśle po 1989 roku. Rzadko bowiem ukazują się książki ekonomiczne relacjonujące badany temat z taką skrupulatnie jak Prawda i kłamstwa o przemyśle. Jeszcze rzadziej teksty, które traktują zagadnienia kompleksowo, przy jednoczesnej wnikliwej analizie dostępnych danych statystycznych. Profesor jest wyjątkowo do nich przywiązany, co nie dziwi, bo dają one możliwie najbardziej racjonalny pogląd na rzeczywistość. Najważniejsze, że pozbawia on dyskurs naukowy ideologizacji, której ulega wielu uczonych i jednocześnie podważa przyjętą obecnie narrację o kondycji przemysłu w Polsce przed i po zmianach systemowych. (…)
Tę książkę można czytać kompleksowo, albo poświęcić uwagę interesującym czytelnika zagadnieniom podzielonym na aż jedenaście szczegółowo opisanych rozdziałów zajmujących się poszczególnymi tematami. Polecam jednak wnikliwą lekturę całości, bowiem tylko wtedy mamy spójny obraz myśli autora, ich uzasadnień i spostrzeżeń wobec polskiego przemysłu i światowych trendów. Nadchodzi przemysł wielu szans, które tym razem warto byłoby lepiej wykorzystać.

„Nowe Książki”, 2/2019

 

 

Prawda i kłamstwa o przemyśle. Polska w obliczu III rewolucji przemysłowej

Rafał Woś 

Ekonomista Andrzej Karpiński (rocznik 1928) obserwuje rodzimy przemysł od prawie 70 lat. Właśnie podsumował wyniki swoich licznych prac. Drugiej takiej książki na rynku nie znajdziecie.

Karpiński zaczynał w administracji publicznej za Hilarego Minca, w czasach forsownej powojennej industrializacji, za Edwarda Gierka był wiceszefem komisji planowania przy Radzie Ministrów, zaś po przełomie 1989 r. jednym z najbardziej merytorycznych krytyków naszej deindustrializacji. Przez główny nurt liberalnej publicystyki ignorowany, czasem bezpardonowo atakowany jako obrońca „słusznie minionej epoki”. Dla publicystów mojego pokolenia, spragnionych rzetelnej i wolnej od neoliberalnej ideologii wiedzy na temat bilansu ekonomicznego PRL, ludzie tacy jak Karpiński, stali się odkryciem. A jego książki – choćby „Jak powstawały i upadały zakłady przemysłowe w Polsce” – dawały solidne podstawy do świeżej, zniuansowanej dyskusji o polskich przemianach.

Ci, którzy chcą bezkrytycznie wierzyć w opowieści o implozji gospodarczej Polski Ludowej oraz bezwartościowości jej przemysłu, niech trwają przy swoich przekonaniach. Bo ze ślepą wiarą dyskutować nie sposób. Pozostali niech się pracy Karpińskiego nie boją. Znajdą tu wyjaśnienie wielu paradoksów, na które konwencjonalna publicystyka gospodarcza nie daje odpowiedzi; choćby – jak to możliwe, że nasza gospodarka mogła osiągnąć tak wielki skok (chociażby pod względem wydajności) po 1989 r. Czytając Karpińskiego, zaczynamy rozumieć, że nie byłby on możliwy, gdyby nie istniała baza przemysłowa odziedziczona po PRL. A w przeważającej większości również w tym ustroju zbudowana. „Uprzemysłowienie Polski stanowi – czy się to komuś podoba, czy nie – największe ekonomiczne osiągnięcie Polski Ludowej o naprawdę historycznym znaczeniu. A faktu tego nie może podważyć nawet najbardziej intensywna propaganda” – pisze Karpiński. I ma na potwierdzenie swojej tezy wiele empirycznych dowodów.

Kto jednak sądzi, że „Prawda i kłamstwa…” jest książką wyłącznie o przeszłości, ten się myli. Karpiński – choć przekroczył już 90. rok życia – prezentuje się tutaj jako jeden z najbardziej nowocześnie myślących badaczy industrializacji. Krytyczna analiza założeń planu Morawieckiego i rehabilitacja pojęcia planowania strategicznego to bardzo wartościowe i (nie bójmy się tego słowa) progresywne elementy tej książki. Podobnie jak postulat przesunięcia naszego przemysłu z sektorów gospodarki,w których zarabia się niewiele (meble, przetwórstwo spożywcze), do branż znajdujących się dużo wyżej w międzynarodowych łańcuchach produkcji (technologie kosmiczne, ekologia). À propos tej ostatniej – postulat „ekologizacji polskiej gospodarki” to dokładnie to samo, o czym piszą dziś najmodniejsi i najuważniej słuchani ekonomiści młodsi o pół wieku.

Czytajmy Karpińskiego. Bo wielu autorów o tak szerokim i łączącym przeszłość z przyszłością spojrzeniu w naszej publicystyce ekonomicznej nie mamy.

“Dziennik Gazeta Prawna”, 25.01.2019 r.

 

 

Prawda i kłamstwa o przemyśle

Anna Leszkowska

Autor – zajmujący się od dziesięcioleci polityką gospodarczą państwa – jest jedynym kronikarzem i analitykiem polskiego przemysłu po 1989 roku, który w dodatku dokumentuje zachodzące w nim zmiany w ujęciu branżowym. Z racji ogromnej wiedzy na temat polityki przemysłowej przed wprowadzeniem w Polsce gospodarki kapitalistycznej, co eufemistycznie nazwano transformacją, oraz dostępu do twardych danych dotyczących losów każdego zakładu przemysłowego przed i po 1989 roku, analizuje przemiany przemysłu polskiego w ostatnich 30 latach. Nie unika w nich – a zwłaszcza w omawianej – niepopularnych obecnie poglądów na rozwój gospodarczy, ani ostrych stwierdzeń odnośnie decyzji, jakie podejmowały kolejne rządy po 89 roku.

Książki, jakie powstają z tych analiz tworzą panoramę polskiego przemysłu w latach powojennych – począwszy od jego budowy i rozwoju, aż po upadek i zniszczenie.

Prawda i kłamstwa o przemyśle jest bardziej niż dotychczasowe nakierowaną na przyszłość tej gałęzi gospodarki w Polsce i na świecie z uwagi na nadchodzącą kolejną fazę – cyfrową – rewolucji przemysłowej. Jest to próba konfrontacji wiedzy o obecnym stanie przemysłu w Polsce z wizją przemysłu za 15-20 lat. Autor zamieścił w niej nie tylko mało znane i trudno dostępne dane i diagnozy, ale także eksperckie propozycje reindustrializacji Polski poparte aneksami zawierającymi szczegółowe dane ekonomiczne ilustrujące jego tezy, co wskazywałoby, iż liczy na zainteresowanie tą tematyką obecnego i kolejnych rządów oraz ich zaplecza intelektualnego.

Ale to książka nie tylko dla rządzących i nie tylko dla specjalistów, ani nie tylko dla biznesu. To książka dla każdego, kto ceni obiektywizm sądów odnośnie przemian w Polsce, gdyż jak pisze autor, obecna ocena naszego przemysłu w latach Polski Ludowej pełna jest kłamstw i dezinformacji, nachalnej czarnej propagandy politycznej, co ma wpływ na stan dyskusji o przemyśle w Polsce.
A trzeba przypomnieć, że najbardziej ukrywaną prawdą po 89 roku stał się fakt, iż to właśnie w Polsce Ludowej osiągnięto przełom w procesie uprzemysłowienia kraju. Szczególnie w latach 1950 – 1980 dokonano największych inwestycji w przemyśle na skalę nigdy wcześniej, ani obecnie już nierealizowaną.
Przełom ten oznaczał przejście od dominacji w naszej gospodarce zacofanego rolnictwa z silnymi pozostałościami dziedzictwa feudalnego z wiodącą w nim rolą dworów aż do końca II wojny światowej, do wyższej fazy rozwoju jaką jest cywilizacja przemysłowa. Tym samym rozwiązano główny problem ekonomiczny Polski, co nie udawało się wcześniej.
Była to największa przemiana cywilizacyjna, jaka nastąpiła w Polsce w XX wieku aż do lat 90., kiedy Internet zapoczątkował kolejną fazę rozwoju, jaką jest cywilizacja informacyjna.
I tego faktu nie zmieni żadna polityka historyczna polskiej prawicy.

“Sprawy Nauki”, 24.02.2019 r.

10% RABATU
Bądź zawsze dobrze poinformowany o nowych produktach oraz specjalnych promocjach tylko dla odbiorców Newslettera.

Zapisz się na nasz newsletter i odbierz powitalny prezent: -10% rabatu na pierwsze zamówienie książkowe.
Kod zniżkowy ważny będzie przez 7 dni.
Otrzymasz go tylko wtedy, gdy zapiszesz się przez ten formularz!
  ZAPISZ SIĘ
  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Oratio Recta powyższych danych do wysyłki newsletterów zawierających informacje o nowych numerach czasopisma, książkach wydanych przez fundację oraz o innych prowadzonych przez nas działaniach.