Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.TYGODNIKPRZEGLAD.PL

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem sklep.tygodnikprzeglad.pl prowadzony jest przez Fundację Oratio Recta z siedzibą w Warszawie przy ul. Inżynierskiej 3 lok. 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000198445, REGON 016275090, NIP 951-19-67-251, zwanej w dalszej części regulaminu Sprzedającym. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy pod numerem telefonu: 22 635 84 10 lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: sklep@tygodnikprzeglad.pl.
 2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, zwana w dalszej części regulaminu Konsumentem, oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Przedsiębiorcą. Konsument i Przedsiębiorca zwani są dalej łącznie Kupującym.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, z wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.
 4. Zawarcie umowy i realizacja zamówień następują po złożeniu zamówienia przez Kupującego i po dokonaniu płatności przelewem elektronicznym w wybranym banku lub za pośrednictwem systemu PayU.pl (płatności za towar dokonywane przez system PayU.pl odbywają się na warunkach określonych przez administratora tego systemu – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182) albo przelewem tradycyjnym w terminach wskazanych w pkt 16 regulaminu. Zamówienia złożone w sklepie internetowym i nieopłacone zostają usunięte po 14 dniach od ich złożenia.
 5. Zakupiony towar, w tym tygodnik PRZEGLĄD (zwany dalej tygodnikiem) będący przedmiotem zamówionej prenumeraty, wysyłany jest na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 6. Rejestracja, a także złożenie zamówienia u Sprzedającego są jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Konsumenta w celu realizacji zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Kupujący ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia za pomocą wszelkich dostępnych środków oraz na własny koszt. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia telefonicznie bądź mailowo.
 9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.
 10. Zamówiony towar zostanie dostarczony wyłącznie do kraju podanego w opisie lub sposobie dostawy dla danego towaru. Dostawy do krajów niewskazanych w opisach lub sposobie dostawy dla danego produktu nie będą realizowane, a związane z nimi zamówienia uważa się za nieważne.
 11. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są nowe.
 12. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady towaru nabytego w sklepie internetowym na zasadach określonych szczegółowo w art. 556 oraz art. 5561-5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
 13. Reklamacje dotyczące towaru powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię, nazwisko (a jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca – nazwę firmy Przedsiębiorcy) oraz przedmiot reklamacji. Reklamacje powinny być wysyłane na adres Fundacja Oratio Recta, ul. Inżynierska 3 lok. 7, 03-410 Warszawa albo pocztą elektroniczną na adres sklep@tygodnikprzeglad.pl. Kontakt telefoniczny dotyczący reklamacji: 22 635 84 10 (infolinia jest czynna w dni robocze w godzinach 09.00-16.00). Koszt połączenia według taryf operatorów telekomunikacyjnych.
 14. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia towaru Kupującemu, a w przypadku gdy przedmiotem umowy (zamówienia) jest usługa prenumeraty tygodnika, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pierwszego egzemplarza tygodnika. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Fundację Oratio Recta z siedzibą w Warszawie (03-410) przy ul. Inżynierskiej 3 lok. 7, telefon: 22 635 84 10, adres e-mail: sklep@tygodnikprzeglad.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający uzyskał informację o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztem dostarczenia zwracanego towaru. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towar powinien być odesłany lub przekazany na adres Fundacji Oratio Recta, ul. Inżynierska 3 lok. 7, 03-410 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu otrzymanego towaru. Ponadto Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z towaru w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Jeżeli Kupujący żądał rozpoczęcia świadczenia usługi rozpoczęcia prenumeraty tygodnika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, kupujący zobowiązany jest zapłacić kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy prenumeraty. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru), jeżeli przedmiotem zamówienia jest tygodnik.
 15. Kupujący przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania Kupujący nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 16. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki w przypadku wysyłki kurierskiej 14,90 zł, jednak standardowa wysyłka jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej (list nierejestrowany ekonomiczny), której koszt na terenie Polski ponosi Sprzedający. Jest również możliwy wybór wysyłki listem poleconym priorytetowym, który jest dodatkowo płatny 5 zł. Sprzedający może nie doliczać kosztu wysyłki kurierskiej w przypadku czasowych lub stałych akcji promocyjnych, odpowiednio zaznaczając to w opisie towaru.. Do ceny usługi prenumeraty koszt przesyłki nie jest doliczany, a wysyłka odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej SA z siedzibą w Warszawie. Jeżeli całkowita wartość zamówienia wyniesie 200 zł lub więcej, koszt przesyłki kurierskiej ponosi Sprzedający. Nie dotyczy to prenumeraty tygodnika. Wysyłka następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty ceny za towar lub usługę prenumeraty.
 17. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 18. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 19. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 20. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Konsumenci i Przedsiębiorcy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz całym okresie opieki posprzedażowej klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia (zawieraniu umowy), chyba że jego postanowienia byłyby dla klienta mniej korzystne niż aktualnego.
 21. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: Internet Explorer wersja 11 lub nowsza, Mozilla FireFox wersja 58 lub nowsza, Opera wersja 50 lub nowsza, Google Chrome wersja 64 lub nowsza, Safari 11 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript, na ekranach o rozdzielczości poziomej min. 1280 px. Używanie oprogramowania firm trzecich (pluginy, dodatki itp.) mającego wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome, Safari może też mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu sklep.tygodnikprzeglad.pl może zachodzić konieczność wyłączenia tego oprogramowania.
 22. Sprzedający informuje, że w swojej działalności kieruje się zasadami określonymi w „Kodeksie dobrych praktyk wydawców prasy”, który został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izby Wydawców Prasy w dniu 16 listopada 2005 r. Kodeks dostępny jest pod adresem http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji w drodze mediacji lub dochodzenia roszczeń przed sądem polubownym. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Kwestie sporne rozpatruje właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Fundacja Oratio Recta z siedzibą w Warszawie przy ul. Inżynierskiej 3 lok. 7, nr telefonu: 22 635 84 10; adres e-mail: sklep@tygodnikprzeglad.pl.
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(ów)
– Adres konsumenta(ów)
– Podpis konsumenta(ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 


 

REGULAMIN E-PRENUMERATY I SUBSKRYPCJI

 

I DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia dostępu do archiwum tygodnika PRZEGLĄD, sprzedaży e-prenumeraty/subskrypcji elektronicznej tygodnika PRZEGLĄD.
 2. Usługodawca – Fundacja „ORATIO RECTA” z siedzibą przy ulicy Inżynierskiej 3 lok. 7, 03-410 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000198445, posiadająca REGON 016275090, NIP 951-19-67-251, BDO 000121041, reprezentowana przez Jerzego Domańskiego – Prezesa Zarządu, której przedmiotem działalności jest wydawanie tygodnika PRZEGLĄD oraz prowadzenie serwisu internetowego umieszczonego pod adresem www.tygodnikprzeglad.pl i prowadzenie sprzedaży pod adresem sklep.tygodnikprzeglad.pl.
 3. Usługa e-prenumeraty/subskrypcji zwana dalej Usługą – całość uprawnień Użytkownika związanych z korzystaniem z usług na podstawie umowy o dostęp do Usług, umożliwiających w szczególności dostęp do e-prenumeraty/subskrypcji, której warunki pojawiają się każdorazowo na stronie sklep.tygodnikprzeglad.pl. W ramach wybranej do e-prenumeraty/subskrypcji Użytkownik każdorazowo otrzymuje pliki PDF przygotowane do czytania online, na laptopie, tabletach, smartfonach pozwalających czytać w formacie PDF. Usługa obowiązuje przez Okres e-prenumeraty/subskrypcji, który zależny jest od rodzaju e-prenumeraty/subskrypcji wybranej przez Użytkownika przy zawieraniu umowy o dostęp do Usług.
 4. Serwis – wydawany przez Usługodawcę serwis internetowy pod adresem sklep.tygodnikprzeglad.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonać zakupu Usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej przez Usługodawcę. W przypadku, gdy Użytkownik nie ma ukończonych 18 lat, bądź jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, jest on reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego.
 6. Okres e-prenumeraty/subskrypcji – okres wybrany przez Użytkownika – spośród oferowanych przez Usługodawcę, przez jaki będzie świadczona Usługa tj.:
  – miesięczna trwa 30 dni;
  – kwartalna trwa 90 dni;
  – półroczna trwa 180 dni;
  – roczna trwa 365 dni (w latach przestępnych – 366 dni).
 7. Konto – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w ramach Serwisu na potrzeby rejestracji w Serwisie oraz realizacji umowy o dostęp do Usługi.

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis umożliwia Użytkownikowi zakup e-prenumeraty/subskrypcji elektronicznej tygodnika PRZEGLĄD w plikach PDF, w zakres której wchodzą:
  • Możliwość pobrania udostępnionego elektronicznego wydania PRZEGLĄD w formacie PDF (e-wydanie), zgodnie z zamówieniem;
  • Możliwość bezpłatnego dostępu do serwisów odpłatnych – archiwum tygodnika PRZEGLĄD w trakcie obowiązywania Okresu e-prenumeraty/subskrypcji.
 2. Zamówienia na Usługę są przyjmowane przez stronę sklep.tygodnikprzeglad.pl.
 3. Usługa jest dostępna na warunkach określonych niniejszym Regulaminem dla użytkowników sieci internet.
 4. W ramach Usługi wybrana e-prenumeraty/subskrypcja przypisana jest tylko do jednego Użytkownika, na jeden adres e-mail przez niego podany.
 5. Usługa jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu.
 6. Usługa nie obejmuje korzystania z elektronicznych e-prenumeraty/subskrypcji tytułów Usługodawcy oferowanych za pośrednictwem zewnętrznych dystrybutorów, upoważnionych przez Usługodawcę (np. e-kiosk, eprasa, Audiodelic).
 7. Sprzedawcą Usługi jest Usługodawca.
 8. Dane kontaktowe: adres – ul. Inżynierska 3 lok. 7, 03-410 Warszawa; telefon: – + 48 22 635 84 10; adres e-mail – sklep@tygodnikprzeglad.pl.

 

III ZASADY ZAKUPU USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 1. Usługa jest dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu po:
  • Akceptacji regulaminu;
  • Podaniu nazwy Użytkownika;
  • Podaniu adresu e-mail;
  • Podaniu wybranego przez Użytkownika hasła;
  • Potwierdzeniu rejestracji Konta;
  • Podaniu danych do faktury, w przypadku gdy Użytkownik jest przedsiębiorcą.
 2. Rejestracja w Serwisie może zostać dokonana przez Użytkownika (wg wyboru) za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie lub poprzez wypełnienie formularza dostępnego przy składaniu pierwszego zamówienia w Serwisie, tj. podczas zawierania przez Użytkownika z Usługodawcą pierwszej umowy o dostęp do Usługi.
 3. Podczas rejestracji Użytkownik ma możliwość udzielenia według własnego uznania zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celach marketingowych oraz udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail. Zgody te mają charakter opcjonalny i nie warunkują rejestracji w Serwisie lub możliwości zawarcia umowy dostępu do Usługi.
 4. Podczas dokonywania przez Użytkownika rejestracji w trakcie składania pierwszego zamówienia w Serwisie Użytkownik akceptując regulamin subskrypcji, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usługi.
 5. Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych fikcyjnych, jest zakazane. Użytkownik podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.
 6. Przekazanie przez Użytkownika loginu i hasła do Usługi innym osobom jest zabronione.
 7. Po wypełnieniu formularza Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie podczas rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie procesu rejestracji w Serwisie z prośbą o klikniecie w link, który spowoduje aktywację Konta Użytkownika w Serwisie.
  W przypadku zamówienia i opłacenia e-prenumeraty/subskrypcji na prezent obdarowany otrzyma wiadomość na wskazany przez kupującego adres e-mail z prośbą o wypełnienie danych niezbędnych do założenia nowego konta użytkownika. E-wydania będą się pojawiały na nowopowstałym koncie obdarowanego.
 8. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi świadczonej w związku z wybraną przez Użytkownika e-prenumeratą/subskrypcją jest zawarcie przez Użytkownika umowy z Usługodawcą o dostęp do Usług oraz uiszczenie opłaty za wybraną e-prenumeratę/subskrypcję.
 9. Aby dokonać zakupu Usługi za pośrednictwem Serwisu, należy złożyć w Serwisie zamówienie poprzez umieszczenie w koszyku wybranego wariantu subskrypcji oraz zapłacenie ceny wskazanej w Serwisie. Z chwilą złożenia zamówienia przez Użytkownika zostaje zawarta umowa o zakupie Usługi z wybraną e-prenumeratę/subskrypcją pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Subskrypcja elektroniczna tygodnika PRZEGLĄD (płatność cykliczna) musi być zakupiona oddzielnie (bez dodatkowych, innych produktów w koszyku).
 10. Użytkownik, który dokonał wyboru e-prenumeraty/subskrypcji w ramach Usługi, wybiera sposób płatności spośród wskazanych w Serwisie, tj. płatność kartą, płatność przelewem online. Użytkownik powinien niezwłocznie po złożeniu zamówienia złożyć dyspozycję płatności. Jeżeli Użytkownik wybierze płatność internetową PayU i nie dokona zapłaty natychmiast po złożeniu zamówienia, zamówienie zostanie oznaczone na Koncie Użytkownika jako zamówienie nieopłacone. W takim przypadku Użytkownik powinien złożyć zamówienie ponownie.
 11. Usługa zakupiona za pośrednictwem Serwisu zostanie udostępniona Użytkownikowi bezpośrednio po opłaceniu zamówienia.
 12. Po złożeniu zamówienia Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 13. Po dokonaniu opłaty za Usługę Użytkownik nie ma możliwości zmiany dokonanego zamówienia za wyjątkiem odstąpienia od umowy.
 14. Aktualne opłaty za daną e-prenumeratę/subskrypcję zamieszczane są w cenniku w Serwisie na stronie sklep.tygodnikprzeglad.pl
 15. Cena podana w Serwisie jest wyrażona w PLN i zawiera podatek VAT. Wiążąca jest cena podana w chwili składania przez Użytkownika danego zamówienia i zawierania umowy o dostęp do Usługi.
 16. Aktualizacja cen e-prenumeraty/subskrypcji nie wymaga zmiany Regulaminu. Zaktualizowana cena będzie miała zastosowanie w przypadku zawierania nowej Umowy o dostęp do Usługi.
 17. Rozwiązanie umowy o dostęp do Usługi następuje z chwilą zakończenia Okresu e-prenumeraty /subskrypcji, na jaki została zawarta.
 18. Umowa o dostęp do Usługi podlega wypowiedzeniu przed końcem Okresu e-prenumeraty/subskrypcji lub odnowieniu na kolejny Okres, jednak następuje z chwilą zakończenia bieżącego Okresu e-prenumeraty/subskrypcji.
 19. Usługodawca wystawi fakturę VAT przedsiębiorcom i osobom fizycznym. Na życzenie Użytkownika istnieje możliwość wysłania faktury drogą mailową.
 20. E-wydania zakupione w ramach e-prenumeraty/subskrypcji pozostaną na koncie Użytkownika nawet po zakończeniu Okresu e-prenumeraty/subskrypcji.
 21. Na koncie klienta, który dokona zakupu subskrypcji, będzie widoczna data płatności za kolejny Okres subskrypcji. Klienci, którzy kupią e-prenumeratę, mają wyznaczoną datę kolejnego okresu płatności za 6 lat na kwotę 0 zł. W praktyce nie zostanie pobrana żadna opłata, jednak jest to zabezpieczenie, które pozwala na zatrzymanie na koncie klienta dotychczas zakupionych e-wydań.

 

IV WARUNKI TECHNICZNE USŁUGI

Korzystanie z Usługi wymaga spełnienia poniższych warunków technicznych:

 1. Połączenie z siecią internet (przewodowe lub bezprzewodowe), podczas połączenia offline można korzystać jedynie z pobranych lokalnie plików PDF.
 2. Korzystania z najnowszej stabilnej wersji przeglądarki internetowej umożliwiającej wywołanie i przeglądanie stron www na ekranie komputera: Chrome, Edge, Firefox lub Safari.
 3. Dysponowanie oprogramowaniem umożliwiającym czytanie plików PDF.

 

V ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG – PRAWA AUTORSKIE USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zastrzega, że wszystkie wiadomości i materiały prasowe dostępne w Serwisie i udostępnione w ramach Usługi są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w internecie oraz korzystanie w innych formach z materiałów i wiadomości, o których mowa zdaniu uprzednim, wykracza poza granice dozwolonego użytku i jest zabronione.
 2. Poza przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zabrania się kopiowania, obrotu, najmu, udostępniania treści udostępnianych w ramach Usługi w taki sposób, aby każdy miał do niej dostęp w każdym czasie lub w każdym miejscu, a także zabrania się innych form rozpowszechniania treści udostępnionych w ramach Usługi w całości lub części. Jakiekolwiek korzystanie z Usługi oraz zawartych w niej utworów mające charakter materialny, zarobkowy lub temu podobny wymaga zgody Usługodawcy udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.

 

VI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikom na następujących warunkach:

 1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (tj. od dnia złożenia zamówienia) na daną e-prenumeratę/subskrypcję w ramach Usługi Użytkownik może od niej odstąpić bez podawania przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Użytkownik musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail: sklep@tygodnikprzeglad.pl lub na adres pocztowy Fundacja „ORATIO RECTA” ul. Inżynierska 3 lok. 7, 03-410 Warszawa. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej. W wypadku listownego poinformowania o odstąpieniu od umowy obowiązuje data stempla pocztowego).
 4. Użytkownikowi, któremu e-prenumeratę/subskrypcję wykupiono na prezent, w przypadku odstąpienia od umowy nie przysługuje prawo zwrotu kosztów. Zwrot zostanie wykonany na konto opłacającego e-prenumeratę/subskrypcję.
 5. W razie odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem pkt III ppkt 10 , cena zapłacona za e-prenumeratę/subskrypcję zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której Usługodawca został poinformowany o decyzji Użytkownika o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji (tj., jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, to zwrot nastąpi na rachunek tej karty), chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym wypadku Użytkownik nie poniesie jakichkolwiek opłat związanych z niniejszym zwrotem należności.

 

VII REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem Usługi, należy składać pisemnie pod adresem:
  Fundacja „ORATIO RECTA” ul. Inżynierska 3 lok. 7, 03-410 Warszawa lub e-mailem pod adresem: sklep@tygodnikprzeglad.pl.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Użytkownika.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączania Usługi w całości lub w części w związku z niezbędnymi pracami technicznymi, na czas trwania tych prac, a także prawo do wprowadzania nowych rozwiązań graficznych i funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Usługi.

 

VIII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. Zm (nawet Rzepa tak ma), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu realizacji zamówienia, tj. udostępniania Usługi, rozpatrywania reklamacji, a także w innych celach dozwolonych przez prawo.
 3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 4. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  – nazwisko i imiona Użytkownika;
  – adres zamieszkania lub pobytu;
  – adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
  – adres poczty elektronicznej;
  – numer telefonu.
 5. Udostępniając formularz rejestracyjny, Usługodawca określa dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):
  – oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ppkt. 3 niniejszego punktu;
  – oznaczenia identyfikujące urządzenie będące zakończeniem sieci telekomunikacyjnej lub system informatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
  – informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
  – informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
 7. Fundacja Oratio Recta nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej Użytkowników. Dane te przechowuje operator płatności.
  Operator płatności, pośredniczący w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzia Token (wirtualny identyfikator karty) umożliwiające przypisanie do indywidualnego płatnika identyfikatora, za pomocą którego płatnik dokonuje płatności cyklicznych. Zwracany podczas płatności Token zawiera zaszyfrowany przez Operatora płatności internetowych, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, dzięki czemu Fundacja nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.
  Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określa regulamin dostępny na stronie: PayU https://www.payu.pl/regulaminy.
 8. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
 9. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Użytkownik Usług wymagających rejestracji realizuje prawo, o którym mowa w ppkt 8 powyżej, korzystając ze swojego konta w Serwisie.
 11. Usługodawca może, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.
 12. Usługodawca może używać plików „cookies” podczas działalności Użytkownika w Serwisie. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych, są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika.
 13. Usługodawca może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Użytkowników pomiędzy jego serwisami a współpracującymi z Usługodawcą innymi serwisami internetowymi.
  Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookies” na obsługę indywidualną.
  Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej. Jednakże wyłączenie przez Użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies” (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług oferowanych przez Usługodawcę. Jednocześnie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym w serwisie.

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Usługodawcy, za zgodą Użytkownika, przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu udostępniona będzie w Serwisie. Brak informacji o odmowie przyjęcia nowej treści Regulaminu uważa się za zgodę na jego stosowanie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania w Serwisie. Usługodawca może określić inny termin wejścia w życie zmian Regulaminu, nie wcześniejszy jednak niż dzień ich publikacji.
 4. Usługodawca informuje, że w swojej działalności kieruje się zasadami określonymi w „Kodeksie dobrych praktyk wydawców prasy”, który został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izby Wydawców Prasy 16 listopada 2005 r. Kodeks dostępny jest pod adresem: http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji w drodze mediacji lub dochodzenia roszczeń przed sądem polubownym. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Adresat: ………………….

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi

Data zamówienia ……………….

Imię i nazwisko konsumenta …………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta ……………………………………………………………………………………….

E-mail konsumenta, na który była wykupiona Usługa ……………………………………………….

Podpis konsumenta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ………………………..

Data ……………………..

10% RABATU
Bądź zawsze dobrze poinformowany o nowych produktach oraz specjalnych promocjach tylko dla odbiorców Newslettera.

Zapisz się na nasz newsletter i odbierz powitalny prezent: -10% rabatu na pierwsze zamówienie książkowe.
Kod zniżkowy ważny będzie przez 7 dni.
Otrzymasz go tylko wtedy, gdy zapiszesz się przez ten formularz!
  ZAPISZ SIĘ
  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Oratio Recta powyższych danych do wysyłki newsletterów zawierających informacje o nowych numerach czasopisma, książkach wydanych przez fundację oraz o innych prowadzonych przez nas działaniach.