Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.TYGODNIKPRZEGLAD.PL

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem sklep.tygodnikprzeglad.pl prowadzony jest przez Fundację Oratio Recta z siedzibą w Warszawie przy ul. Inżynierskiej 3 lok. 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000198445, REGON 016275090, NIP 951-19-67-251, zwanej w dalszej części regulaminu Sprzedającym. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy pod numerem telefonu: 22 635 84 10 lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: sklep@tygodnikprzeglad.pl.
 2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, zwana w dalszej części regulaminu Konsumentem, oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Przedsiębiorcą. Konsument i Przedsiębiorca zwani są dalej łącznie Kupującym.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, z wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.
 4. Zawarcie umowy i realizacja zamówień następują po złożeniu zamówienia przez Kupującego i po dokonaniu płatności przelewem elektronicznym w wybranym banku lub za pośrednictwem systemu PayU.pl (płatności za towar dokonywane przez system PayU.pl odbywają się na warunkach określonych przez administratora tego systemu – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182) albo przelewem tradycyjnym w terminach wskazanych w pkt 16 regulaminu. Zamówienia złożone w sklepie internetowym i nieopłacone zostają usunięte po 14 dniach od ich złożenia.
 5. Zakupiony towar, w tym tygodnik PRZEGLĄD (zwany dalej tygodnikiem) będący przedmiotem zamówionej prenumeraty, wysyłany jest na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 6. Rejestracja, a także złożenie zamówienia u Sprzedającego są jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Konsumenta w celu realizacji zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Kupujący ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia za pomocą wszelkich dostępnych środków oraz na własny koszt. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia telefonicznie bądź mailowo.
 9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.
 10. Zamówiony towar zostanie dostarczony wyłącznie do kraju podanego w opisie lub sposobie dostawy dla danego towaru. Dostawy do krajów niewskazanych w opisach lub sposobie dostawy dla danego produktu nie będą realizowane, a związane z nimi zamówienia uważa się za nieważne.
 11. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są nowe.
 12. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady towaru nabytego w sklepie internetowym na zasadach określonych szczegółowo w art. 556 oraz art. 5561-5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
 13. Reklamacje dotyczące towaru powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię, nazwisko (a jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca – nazwę firmy Przedsiębiorcy) oraz przedmiot reklamacji. Reklamacje powinny być wysyłane na adres Fundacja Oratio Recta, ul. Inżynierska 3 lok. 7, 03-410 Warszawa albo pocztą elektroniczną na adres sklep@tygodnikprzeglad.pl. Kontakt telefoniczny dotyczący reklamacji: 22 635 84 10 (infolinia jest czynna w dni robocze w godzinach 09.00-16.00). Koszt połączenia według taryf operatorów telekomunikacyjnych.
 14. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia towaru Kupującemu, a w przypadku gdy przedmiotem umowy (zamówienia) jest usługa prenumeraty tygodnika, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pierwszego egzemplarza tygodnika. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Fundację Oratio Recta z siedzibą w Warszawie (03-410) przy ul. Inżynierskiej 3 lok. 7, telefon: 22 635 84 10, adres e-mail: sklep@tygodnikprzeglad.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający uzyskał informację o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztem dostarczenia zwracanego towaru. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towar powinien być odesłany lub przekazany na adres Fundacji Oratio Recta, ul. Inżynierska 3 lok. 7, 03-410 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu otrzymanego towaru. Ponadto Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z towaru w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Jeżeli Kupujący żądał rozpoczęcia świadczenia usługi rozpoczęcia prenumeraty tygodnika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, kupujący zobowiązany jest zapłacić kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy prenumeraty. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru), jeżeli przedmiotem zamówienia jest tygodnik.
 15. Kupujący przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania Kupujący nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 16. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki w przypadku wysyłki kurierskiej, jednak standardowa wysyłka jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony), której koszt na terenie Polski ponosi Sprzedający. Sprzedający może nie doliczać kosztu wysyłki kurierskiej w przypadku czasowych lub stałych akcji promocyjnych, odpowiednio zaznaczając to w opisie towaru.. Do ceny usługi prenumeraty koszt przesyłki nie jest doliczany, a wysyłka odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej SA z siedzibą w Warszawie. Jeżeli całkowita wartość zamówienia wyniesie 200 zł lub więcej, koszt przesyłki kurierskiej ponosi Sprzedający. Nie dotyczy to prenumeraty tygodnika. Wysyłka następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty ceny za towar lub usługę prenumeraty.
 17. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 18. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 19. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 20. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Konsumenci i Przedsiębiorcy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz całym okresie opieki posprzedażowej klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia (zawieraniu umowy), chyba że jego postanowienia byłyby dla klienta mniej korzystne niż aktualnego.
 21. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: Internet Explorer wersja 11 lub nowsza, Mozilla FireFox wersja 58 lub nowsza, Opera wersja 50 lub nowsza, Google Chrome wersja 64 lub nowsza, Safari 11 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript, na ekranach o rozdzielczości poziomej min. 1280 px. Używanie oprogramowania firm trzecich (pluginy, dodatki itp.) mającego wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome, Safari może też mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu sklep.tygodnikprzeglad.pl może zachodzić konieczność wyłączenia tego oprogramowania.
 22. Sprzedający informuje, że w swojej działalności kieruje się zasadami określonymi w „Kodeksie dobrych praktyk wydawców prasy”, który został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izby Wydawców Prasy w dniu 16 listopada 2005 r. Kodeks dostępny jest pod adresem http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji w drodze mediacji lub dochodzenia roszczeń przed sądem polubownym. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Kwestie sporne rozpatruje właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Fundacja Oratio Recta z siedzibą w Warszawie przy ul. Inżynierskiej 3 lok. 7, nr telefonu: 22 635 84 10; adres e-mail: sklep@tygodnikprzeglad.pl.
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(ów)
– Adres konsumenta(ów)
– Podpis konsumenta(ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

10% RABATU
Bądź zawsze dobrze poinformowany o nowych produktach oraz specjalnych promocjach tylko dla odbiorców Newslettera.

Zapisz się na nasz newsletter i odbierz powitalny prezent: -10% rabatu na pierwsze zamówienie książkowe.
Kod zniżkowy ważny będzie przez 7 dni.
Otrzymasz go tylko wtedy, gdy zapiszesz się przez ten formularz!
  ZAPISZ SIĘ
  Wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych i wykorzystywanie ich do otrzymywania newslettera.