Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.TYGODNIKPRZEGLAD.PL

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem sklep.tygodnikprzeglad.pl prowadzony jest przez Fundację Oratio Recta z siedzibą w Warszawie przy ul. Inżynierskiej 3 lok. 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000198445, REGON 016275090, NIP 951-19-67-251, zwanej w dalszej części regulaminu Sprzedającym. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy pod numerem telefonu: 22 635 84 10 lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: sklep@tygodnikprzeglad.pl.
 2. Zakupów w sklepie mogą dokonywać pełnoletnia osoba fizyczna, zwana w dalszej części regulaminu Konsumentem, oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej Przedsiębiorcą. Konsument i Przedsiębiorca zwani są dalej łącznie Kupującym.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, z wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.
 4. Zawarcie umowy i realizacja zamówień następują po złożeniu zamówienia przez Kupującego i po dokonaniu płatności przelewem elektronicznym w wybranym banku lub za pośrednictwem systemu PayU.pl (płatności za towar dokonywane przez system PayU.pl odbywają się na warunkach określonych przez administratora tego systemu – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182) albo przelewem tradycyjnym w terminach wskazanych w pkt 16 regulaminu. Zamówienia złożone w sklepie internetowym i nieopłacone zostają anulowane po 14 dniach od ich złożenia.
 5. Rejestracja, a także złożenie zamówienia u Sprzedającego, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Konsumenta w celu realizacji zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Kupujący ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia na własny koszt. Weryfikacja ta będzie dokonywana przed realizacją zamówienia telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień z nieprawidłowymi lub niekompletnymi danymi adresowymi.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego, podając przyczynę wstrzymania realizacji zamówienia.
 9. Zamówiony towar zostanie dostarczony wyłącznie do kraju podanego w opisie lub sposobie dostawy dla danego towaru. Dostawy do krajów niewskazanych w opisach lub sposobie dostawy dla danego produktu nie będą realizowane, a związane z nimi zamówienia uważa się za nieważne.
 10. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są nowe.
 11. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady towaru nabytego w sklepie internetowym na zasadach określonych szczegółowo w art. 556 oraz art. 5561-5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
 12. Reklamacje dotyczące towaru powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię, nazwisko (a jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca – nazwę firmy Przedsiębiorcy) oraz przedmiot reklamacji. Reklamacje powinny być wysyłane na adres Fundacja Oratio Recta, ul. Inżynierska 3 lok. 7, 03-410 Warszawa albo pocztą elektroniczną na adres sklep@tygodnikprzeglad.pl. Kontakt telefoniczny dotyczący reklamacji: 22 635 84 10 (infolinia jest czynna w dni robocze w godzinach 09.00-16.00). Koszt połączenia według taryf operatorów telekomunikacyjnych.
 13. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru) w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru Kupującemu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku, gdy przedmiotem umowy (zamówienia) jest usługa prenumeraty elektronicznej tygodnika, zakup e-booka, „Zdania” lub e-wydania „Przeglądu” podczas składania zamówienia Kupujący potwierdza, że jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy (zwrotu zamówionego towaru), o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 14. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Fundację Oratio Recta z siedzibą w Warszawie (03-410) przy ul. Inżynierskiej 3 lok. 7, telefon: 22 635 84 10, adres e-mail: sklep@tygodnikprzeglad.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez wysłanie pisma pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Kupujący powinien wysłać informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem terminu wskazanego w pkt. 14. Towar powinien być odesłany lub przekazany na adres Fundacji Oratio Recta, ul. Inżynierska 3 lok. 7, 03-410 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedający uzyskał informację o decyzji Kupującego o odstąpieniu umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem, poza kosztem dostarczenia zwracanego towaru. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 15. Kupujący może natomiast odstąpić od umowy zakupu subskrypcji tygodnika (wyłącznie w wypadku odnowienia subskrypcji) przed upływem trwającego okresu abonamentowego. W takim przypadku nie zostaną pobrane środki za kolejny okres abonamentowy.
  • Odstąpienie od umowy przy płatności dokonywanej przez PayU Kupujący może zgłosić pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Potwierdzenie anulowania subskrypcji zostanie wysłane drogą mailową na adres podany w zamówieniu przez Kupującego.
  • Odstąpienie od umowy przy płatności dokonywanej przez PayPal Kupujący może zgłosić pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną oraz zobowiązany jest do anulowania płatności cyklicznej na swoim koncie PayPal.
 16. Kupujący przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania Kupujący nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
 17. Ceny towarów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Standardowa wysyłka jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej (list nierejestrowany ekonomiczny), której koszt na terenie Polski ponosi Sprzedający. Jest również możliwy wybór wysyłki listem poleconym priorytetowym, która jest dodatkowo płatna 10 zł, przesyłki do paczkomatu płatnej dodatkowo 11,90 zł lub wysyłki kurierskiej w cenie 14,90 zł. Sprzedający może nie doliczać kosztu wysyłki kurierskiej w przypadku czasowych lub stałych akcji promocyjnych, odpowiednio zaznaczając to w opisie towaru. Jeżeli całkowita wartość zamówienia wyniesie 200 zł lub więcej, koszt przesyłki kurierskiej ponosi Sprzedający. Wysyłka następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zaksięgowania wpłaty ceny za towar na koncie Sprzedającego.. Wysyłka produktów cyfrowych przy płatności za pośrednictwem PayU następuje automatycznie po złożeniu zamówienia, w przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego.
 18. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania zmian w ich warunkach.
 19. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
 20. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 21. Sprzedający informuje, że w swojej działalności kieruje się zasadami określonymi w „Kodeksie dobrych praktyk wydawców prasy”, który został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izby Wydawców Prasy 16 listopada 2005 r. Kodeks dostępny jest pod adresem https://iwp.pl/kodeks-dobrych-praktyk-wydawcow-prasy-dokumenty/. Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do ww. trybów i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Kwestie sporne rozpatruje właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji w drodze mediacji lub dochodzenia roszczeń przed sądem polubownym.

 

REGULAMIN ZAKUPU PRODUKTÓW CYFROWYCH

 

I. DEFINICJE

 1. Regulamin
 2. Usługodawca – Fundacja „ORATIO RECTA” z siedzibą przy ulicy Inżynierskiej 3 lok. 7, 03-410 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000198445, posiadająca REGON 016275090, NIP 951-19-67-251, BDO 000121041, reprezentowana przez Jerzego Domańskiego – Prezesa Zarządu, której przedmiotem działalności jest wydawanie tygodnika PRZEGLĄD oraz prowadzenie serwisu internetowego umieszczonego pod adresem tygodnikprzeglad.pl i prowadzenie sprzedaży pod adresem sklep.tygodnikprzeglad.pl.
 3. Usługa e-prenumeraty/subskrypcji zwana dalej Usługą – całość uprawnień Użytkownika związanych z korzystaniem z usług na podstawie umowy o dostęp do Usług, umożliwiających w szczególności dostęp do e-prenumeraty/subskrypcji, której warunki pojawiają się każdorazowo na stronie sklep.tygodnikprzeglad.pl. W ramach wybranej do e-prenumeraty/subskrypcji Użytkownik każdorazowo otrzymuje pliki PDF przygotowane do czytania online, na laptopie, tabletach, smartfonach pozwalających czytać w formacie PDF. Usługa obowiązuje przez Okres e-prenumeraty/subskrypcji, który zależny jest od rodzaju e-prenumeraty/subskrypcji wybranej przez Użytkownika przy zawieraniu umowy o dostęp do Usług.
 4. Serwis – wydawany przez Usługodawcę serwis internetowy pod adresem sklep.tygodnikprzeglad.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonać zakupu Usługi, o której mowa w niniejszym Regulaminie.
 5. Użytkownik
 6. Okres e-prenumeraty/subskrypcji – okres wybrany przez Użytkownika spośród oferowanych przez Usługodawcę, przez jaki będzie świadczona Usługa, tj.:
  – miesięczna trwa 30 dni; (5 numerów)
  – kwartalna trwa 90 dni; (12 numerów)
  – półroczna trwa 180 dni; (26 numerów)
  – roczna trwa 365 dni (w latach przestępnych – 366 dni) (52 numery).
 7. Konto – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w ramach Serwisu na potrzeby rejestracji w Serwisie oraz realizacji umowy o dostęp do Usługi.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Serwis umożliwia Użytkownikowi zakup e-prenumeraty/subskrypcji elektronicznej tygodnika PRZEGLĄD w plikach PDF, w zakres której wchodzą:

 • Możliwość pobrania udostępnionego elektronicznego wydania tygodnika PRZEGLĄD w formacie PDF (e-wydanie), zgodnie z zamówieniem;
 • Możliwość bezpłatnego dostępu do serwisów odpłatnych – archiwum tygodnika PRZEGLĄD w trakcie obowiązywania Okresu e-prenumeraty/subskrypcji.
 1. Zamówienia na Usługę są przyjmowane przez stronę sklep.tygodnikprzeglad.pl.
 2. Usługa jest dostępna na warunkach określonych niniejszym Regulaminem dla użytkowników sieci internet.
 3. W ramach Usługi wybrana e-prenumerata/subskrypcja przypisana jest tylko do jednego Użytkownika, na jeden adres e-mail przez niego podany.
 4. Usługa jest dostępna dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu.
 5. Usługa nie obejmuje korzystania z elektronicznych e-prenumeraty/subskrypcji tytułów Usługodawcy oferowanych za pośrednictwem zewnętrznych dystrybutorów, upoważnionych przez Usługodawcę (np. e-kiosk, eprasa, Audiodelic, Publico24).
 6. Sprzedawcą Usługi jest Usługodawca.
 7. Dane kontaktowe: adres – ul. Inżynierska 3 lok. 7, 03-410 Warszawa; telefon: – + 48 22 635 84 10; adres e-mail – sklep@tygodnikprzeglad.pl.

 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA SERWISU I PRENUMERATY ELEKTRONICZNEJ

 

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  a) zastosowania wybranej przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer obsługujących CSS i Java Script
  b) dostęp do internetu
  c) przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies
  d) włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up)
  e) system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy.
 2. Korzystanie przez Użytkownika usług zamkniętych jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej umożliwiającego utworzenie konta w Serwisie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie Serwisu, jeżeli sprzęt komputerowy i oprogramowanie Użytkownika nie spełniają powyższych wymagań technicznych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie. Nie ponosi on także odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu strony Serwisu wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników, w żaden sposób niezależną od Usługodawcy.
 5. W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w systemie czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii sprzętu Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.
 6. Do odczytywania e-wydań tygodnika oraz „Zdania” wymagane jest dysponowanie oprogramowaniem umożliwiającym czytanie plików PDF.

 

IV. ZASADY ZAKUPU USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 

 1. Usługa jest dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników Serwisu po:
  • Akceptacji regulaminu i wyrażeniu zgody na dostarczanie zakupionych treści cyfrowych;
  • Podaniu nazwy Użytkownika;
  • Podaniu adresu poczty elektronicznej;
  • Podaniu wybranego przez Użytkownika hasła;
  • Potwierdzeniu rejestracji Konta;
 2. Rejestracja w Serwisie może zostać dokonana przez Użytkownika za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie lub poprzez wypełnienie formularza dostępnego przy składaniu pierwszego zamówienia w Serwisie, tj. podczas zawierania przez Użytkownika z Usługodawcą pierwszej umowy o dostęp do Usługi.
 3. Podczas rejestracji Użytkownik ma możliwość udzielenia według własnego uznania zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w celach marketingowych oraz udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Zgody te mają charakter opcjonalny i nie warunkują rejestracji w Serwisie lub możliwości zawarcia umowy dostępu do Usługi.
 4. Podczas dokonywania przez Użytkownika rejestracji w trakcie składania pierwszego zamówienia w Serwisie Użytkownik akceptując regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usługi.
 5. Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych fikcyjnych, jest zakazane. Użytkownik podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.
 6. Przekazanie przez Użytkownika loginu i hasła do Usługi innym osobom jest zabronione.
 7. Po wypełnieniu formularza Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie podczas rejestracji adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie procesu rejestracji w Serwisie z prośbą o kliknięcie w link, który spowoduje aktywację Konta Użytkownika w Serwisie.
  W przypadku zamówienia i opłacenia e-prenumeraty/subskrypcji na prezent obdarowany otrzyma wiadomość na wskazany przez kupującego adres poczty elektronicznej z prośbą o wypełnienie danych niezbędnych do założenia nowego konta użytkownika. E-wydania będą się pojawiały na nowopowstałym koncie obdarowanego.
 8. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi świadczonej w związku z wybraną przez Użytkownika e-prenumeratą/subskrypcją jest zawarcie przez Użytkownika umowy z Usługodawcą o dostęp do Usług oraz uiszczenie opłaty za wybraną e-prenumeratę/subskrypcję.
 9. Aby dokonać zakupu Usługi za pośrednictwem Serwisu, należy złożyć w Serwisie zamówienie poprzez umieszczenie w koszyku wybranego wariantu e-prenumeraty/subskrypcji oraz zapłacenie ceny wskazanej w Serwisie. Z chwilą złożenia zamówienia przez Użytkownika pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o zakupie Usługi z wybraną e-prenumeratą/subskrypcją. Subskrypcja elektroniczna tygodnika PRZEGLĄD (płatność cykliczna) musi być zakupiona oddzielnie (bez dodatkowych, innych produktów w koszyku).
 10. Użytkownik, który dokonał wyboru e-prenumeraty/subskrypcji w ramach Usługi, wybiera sposób płatności spośród wskazanych w Serwisie, tj. płatność kartą, płatność przelewem online. W przypadku e-prenumeraty istnieje możliwość wyboru również płatności przelewem tradycyjnym. Użytkownik powinien niezwłocznie po złożeniu zamówienia złożyć dyspozycję płatności. Jeżeli Użytkownik wybierze płatność internetową PayU i nie dokona zapłaty natychmiast po złożeniu zamówienia, zamówienie zostanie oznaczone na Koncie Użytkownika jako zamówienie nieopłacone. W takim przypadku Użytkownik powinien złożyć zamówienie ponownie.
 11. Po złożeniu zamówienia Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-poczty elektronicznej opłaty za Usługę Użytkownik nie ma możliwości zmiany dokonanego zamówienia za wyjątkiem odstąpienia od umowy (rezygnacji z dalszej prenumeraty).
 12. Usługa zakupiona za pośrednictwem Serwisu zostanie udostępniona Użytkownikowi bezpośrednio po opłaceniu zamówienia.
 13. Aktualne opłaty za daną e-prenumeratę/subskrypcję zamieszczane są w cenniku w Serwisie na stronie sklep.tygodnikprzeglad.pl
 14. Cena podana w Serwisie jest wyrażona w PLN i zawiera podatek VAT. Wiążąca jest cena podana w chwili składania przez Użytkownika danego zamówienia i zawierania umowy o dostęp do Usługi.
 15. Aktualizacja cen e-prenumeraty/subskrypcji nie wymaga zmiany Regulaminu. Zaktualizowana cena będzie miała zastosowanie w przypadku zawierania nowej Umowy o dostęp do Usługi.
 16. Rozwiązanie umowy o dostęp do Usługi następuje z chwilą zakończenia Okresu e-prenumeraty /subskrypcji, na jaki została zawarta.
 17. Umowa o dostęp do Usługi podlega wypowiedzeniu przed końcem Okresu e-prenumeraty/subskrypcji lub odnowieniu na kolejny Okres, jednak następuje z chwilą zakończenia bieżącego Okresu e-prenumeraty/subskrypcji.
 18. Usługodawca wystawi fakturę VAT przedsiębiorcom i osobom fizycznym. Na życzenie Użytkownika istnieje możliwość wysłania faktury za pomocą poczty elektronicznej.
 19. E-wydania zakupione w ramach e-prenumeraty/subskrypcji pozostaną na koncie Użytkownika nawet po zakończeniu Okresu e-prenumeraty/subskrypcji przez okres 6 lat.
 20. Na koncie klienta, który dokona zakupu subskrypcji, będzie widoczna data płatności za kolejny Okres subskrypcji. Klienci, którzy kupią e-prenumeratę, mają wyznaczoną datę kolejnego okresu płatności za 6 lat na kwotę 0 zł. W praktyce nie zostanie pobrana żadna opłata, jednak jest to zabezpieczenie, które pozwala na zatrzymanie na koncie klienta dotychczas zakupionych e-wydań.
 21. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony: nabyty plik jest dostępny dla Użytkownika bez ograniczeń, bez limitu ilości pobrań ani limitu urządzeń, na które można go pobrać. Zobowiązuje ona Użytkownika jedynie do jednorazowej opłaty. Nie pobiera się opłat dodatkowych za kolejne udostępnienia raz zakupionej pozycji.

 

V. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG – PRAWA AUTORSKIE USŁUGODAWCY

 

 1. Usługodawca zastrzega, że wszystkie wiadomości i materiały prasowe dostępne w Serwisie i udostępnione w ramach Usługi są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w internecie oraz korzystanie w innych formach z materiałów i wiadomości, o których mowa zdaniu uprzednim, wykracza poza granice dozwolonego użytku i jest zabronione.
 2. Poza przypadkami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zabrania się kopiowania, obrotu, udostępniania treści udostępnianych w ramach Usługi w taki sposób, aby każdy miał do niej dostęp w każdym czasie lub w każdym miejscu, a także zabrania się innych form rozpowszechniania treści udostępnionych w ramach Usługi w całości lub części. Jakiekolwiek korzystanie z Usługi oraz zawartych w niej utworów mające charakter materialny, zarobkowy lub temu podobny wymaga zgody Usługodawcy udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.

 

VI. REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem Usługi, należy składać pisemnie pod adresem:
  Fundacja „ORATIO RECTA” ul. Inżynierska 3 lok. 7, 03-410 Warszawa poczty elektronicznej pod adresem: sklep@tygodnikprzeglad.pl.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Użytkownika.
 3. Reklamacje dotyczące towaru powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację – imię, nazwisko (a jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca – nazwę firmy Przedsiębiorcy oraz przedmiot reklamacji. Reklamacje powinny być wysyłane na adres Fundacja Oratio Recta, ul. Inżynierska 3 lok. 7, 03-410 Warszawa albo pocztą elektroniczną na adres sklep@tygodnikprzeglad.pl. Kontakt telefoniczny dotyczący reklamacji: 22 635 84 10 (infolinia jest czynna w dni robocze w godzinach 09.00-16.00). Koszt połączenia według taryf operatorów telekomunikacyjnych.
 4. W przypadku reklamacji e-wydań w zgłoszeniu należy podać dodatkowo poniższe dane:
  • system operacyjny urządzenia (nazwa, wersja)
  • wykorzystywaną przeglądarkę internetową (nazwa, wersja)
  • program do odczytywania PDF (nazwa, wersja)
  • potwierdzenie, czy otwiera się plik PDF zawarty w linku: Testowy plik PDF e-wydania Tygodnika Przeglad.pdf
 5. Podstawą reklamacji e-booka jest obiektywnie istniejąca wada e-booka, uniemożliwiająca bądź wyraźnie utrudniająca lekturę. Reklamacji nie rozpatruje się pozytywnie w sytuacji, w której niemożność odczytania pliku bądź jego nieatrakcyjny kształt wynikają ze specyfiki urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika bądź braku oprogramowania. Reklamacji nie podlega także e-book nabyty z intencją kupienia książki papierowej z powodu pomyłki Użytkownika. O ile plik nie został pobrany, możliwe jest odstąpienie od umowy, jednak pobranie pliku, oznaczające zgodę na rozpoczęcie świadczenia, uniemożliwia zarówno odstąpienie od umowy, jak i reklamację produktu, o ile nie posiada on innych istotnych wad.
 6. W przypadku pojawienia się komunikatu „Przykro nam, ale dla Twojego regionu nie jest udostępniona żadna metoda płatności. Prosimy skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz wyjaśnień lub chcesz omówić alternatywne sposoby płatności

 

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu realizacji zamówienia, tj. udostępniania Usługi, rozpatrywania reklamacji, a także w innych celach dozwolonych przez prawo.
 3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 4. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  – nazwisko i imiona Użytkownika;
  – adres zamieszkania lub pobytu;
  – adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
  – adres poczty elektronicznej;
  – numer telefonu.
 5. Udostępniając formularz rejestracyjny, Usługodawca określa dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):
  – oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w pkt. 3 niniejszego punktu;
  – oznaczenia identyfikujące urządzenie będące zakończeniem sieci telekomunikacyjnej lub system informatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
  – informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
  – informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
 7. Fundacja Oratio Recta nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej Użytkowników. Dane te przechowuje operator płatności.
  Operator płatności, pośredniczący w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token (wirtualny identyfikator karty) umożliwiające przypisanie do indywidualnego płatnika identyfikatora, za pomocą którego płatnik dokonuje płatności cyklicznych. Zwracany podczas płatności Token zawiera zaszyfrowany przez Operatora płatności internetowych, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, dzięki czemu Fundacja nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.
  Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określa regulamin dostępny na stronie: PayU https://payu.pl/regulaminy.
 8. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.
 9. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Użytkownik Usług wymagających rejestracji realizuje prawo, o którym mowa w pkt. 8 powyżej, korzystając ze swojego konta w Serwisie.
 11. Usługodawca może, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.
 12. Usługodawca może używać plików „cookies” podczas działalności Użytkownika w Serwisie. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych, są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska Użytkownika.
 13. Usługodawca może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Użytkowników pomiędzy jego serwisami a współpracującymi z Usługodawcą innymi serwisami internetowymi.
  Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookies” obsługą indywidualną.
  Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej. Jednakże wyłączenie przez Użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies” (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług oferowanych przez Usługodawcę. Jednocześnie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym w serwisie.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Usługi z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Usługodawcy, za zgodą Użytkownika, przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie Regulaminu udostępniona będzie w Serwisie. Brak informacji o odmowie przyjęcia nowej treści Regulaminu uważa się za zgodę na jego stosowanie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania w Serwisie. Usługodawca może określić inny termin wejścia w życie zmian Regulaminu, nie wcześniejszy jednak niż dzień ich publikacji.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Adresat: FUNDACJA ORATIO RECTA

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi

……………………………………………………………………………………….

Data zamówienia ……………….

Imię i nazwisko konsumenta …………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta ……………………………………………………………………………………….

E-mail konsumenta, na który była wykupiona Usługa ……………………………………………….

Podpis konsumenta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ………………………..

Data ……………………..

 

10% RABATU
Bądź zawsze dobrze poinformowany o nowych produktach oraz specjalnych promocjach tylko dla odbiorców Newslettera.

Zapisz się na nasz newsletter i odbierz powitalny prezent: -10% rabatu na pierwsze zamówienie książkowe.
Kod zniżkowy ważny będzie przez 7 dni.
Otrzymasz go tylko wtedy, gdy zapiszesz się przez ten formularz!
  ZAPISZ SIĘ
  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Oratio Recta powyższych danych do wysyłki newsletterów zawierających informacje o nowych numerach czasopisma, książkach wydanych przez fundację oraz o innych prowadzonych przez nas działaniach.