Sklep

-50%
 • UDOSTĘPNIJ:

Prawda i kłamstwa o przemyśle (eBook)

Elektroniczna wersja (eBook) w formatach ePUB, MOBI, PDF.

Takiej książki jeszcze nikt nie napisał. „Prawda i kłamstwa o przemyśle” adresowana jest do czytelników, którzy chcą wiedzieć, jakimi zakładami dysponowała Polska Ludowa w 1988 roku. Czy prawdą jest, że były to industrialne skanseny? Dlaczego w ostatnich trzydziestu latach zlikwidowano ich tak wiele – najwięcej, obok Wielkiej Brytanii, w Europie? A teraz eksperci nazywają nas półkolonią przemysłową. Dlaczego jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od importu? Szczególnie wyrobów wytwarzanych w najnowocześniejszych technologiach. I dlaczego, gdy tak chwalimy się wzrostem PKB, coraz bardziej odstajemy od Zachodu i dalekiej Azji w przemysłach innowacyjnych? Przemysłach, które decydują o pozycji i znaczeniu państw. Słowem, czy III rewolucja przemysłowa znów nas ominie? Albo może dotrze do Polski z wieloletnim opóźnieniem?

15,00 

Na stanie

Kup dla mnie

(Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 29,90  )

Opis

Takiej książki jeszcze nikt nie napisał. „Prawda i kłamstwa o przemyśle” adresowana jest do czytelników, którzy chcą wiedzieć, jakimi zakładami dysponowała Polska Ludowa w 1988 roku. Czy prawdą jest, że były to industrialne skanseny? Dlaczego w ostatnich trzydziestu latach zlikwidowano ich tak wiele – najwięcej, obok Wielkiej Brytanii, w Europie? A teraz eksperci nazywają nas półkolonią przemysłową. Dlaczego jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od importu? Szczególnie wyrobów wytwarzanych w najnowocześniejszych technologiach. I dlaczego, gdy tak chwalimy się wzrostem PKB, coraz bardziej odstajemy od Zachodu i dalekiej Azji w przemysłach innowacyjnych? Przemysłach, które decydują o pozycji i znaczeniu państw. Słowem, czy III rewolucja przemysłowa znów nas ominie? Albo może dotrze do Polski z wieloletnim opóźnieniem?

Świat nam ucieknie, jeżeli szybko nie podejmiemy mądrych decyzji. Czy odpowiedzią na wyzwania czasu jest tzw. plan Morawieckiego? I, co najważniejsze, jakie przemysły należy rozwijać, by pierwszego ćwierćwiecza XXI wieku historycy nie określali kiedyś jako epoki „zmarnowanych szans”?

Andrzej Karpiński – prof. nadzw., autor wielu prac ekonomicznych. Zawodowo i naukowo zajmował się polityką gospodarczą państwa (od 1948 r.), a zwłaszcza polityką przemysłową, prognozowaniem i studiami nad przyszłością. Piastował szereg odpowiedzialnych stanowisk, m.in. był wieloletnim sekretarzem naukowym Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, zastępcą Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Wydał prawie 90 prac książkowych, z których szereg przetłumaczono zagranicą.

ISBN 978-83-64407-54-3
Liczba stron 400
Format ePUB, MOBI, PDF
Data wydania Warszawa 2018
Autor Andrzej Karpiński
Wydawca Fundacja ORATIO RECTA

Od Autora – Cele i założenia pracy

Część A

Rozdział I. Jak oceniać obecny stan przemysłu w Polsce po 25 latach transformacji ustrojowej

 1. Kontrowersje w ocenie obecnego stanu przemysłu
 2. Dwie metody oceny wyników przemysłu
 3. Sukcesy w przemyśle po 1989 roku
 4. Niepowodzenia w przemyśle po 1989 roku
 5. Polski paradoks przemysłowy
 6. Zasięg likwidacji po 1989 roku zakładów przemysłowych istniejących w Polsce Ludowej
 7. Przemysły o największych szansach rozwojowych w warunkach polskich i ich losy po 1989 roku
 8. Polska deindustrializacja – naturalna czy patologiczna?
 9. Moi krytycy i słabości ich krytyki

 

ROZDZIAŁ II. Spór o przeszłość i przyszłość procesu uprzemysłowienia w Polsce

 1. Stosunek Zachodu i opinii publicznej do procesu uprzemysłowienia Polski
 2. Co dalej?
 3. Nowa szansa dla Polski – reindustrializacja kraju

 

ROZDZIAŁ III. U źródeł błędów w procesie transformacji przemysłu

 1. Popełnione błędy i ich przyczyny
 2. Brak strategicznego współdziałania biznesu, państwa i nauki
 3. Szkodliwa dominacja krótkookresowego spojrzenia na przemysł i gospodarkę
 4. Główne źródła naszych sukcesów w przemyśle
 5. Nowe elementy w rozwoju sytuacji w przemyśle

 

ROZDZIAŁ IV. Blaski i cienie procesu internacjonalizacji przemysłu w Polsce

 1. Zmiany struktury przemysłu w Polsce według sektorów własności
 2. Dodatnie i ujemne strony procesu internacjonalizacji przemysłu w Polsce

 

ROZDZIAŁ V. Rola potencjału przemysłowego Polski w Unii Europejskiej oraz specyficzne cechy jego struktury

 1. Potencjał przemysłowy Polski – jego struktura i rola w Unii Europejskiej
 2. Najbardziej zaawansowane i najbardziej opóźnione w rozwoju przemysły w Polsce
 3. Przemysły, w których obecna sytuacja powinna nas szczególnie niepokoić
 4. Zmiany w strukturze przemysłu w Polsce według wielkości zakładów
 5. Ujemne konsekwencje nadmiernej dekoncentracji przemysłu w Polsce
 6. Rozmieszczenie zatrudnienia w przemyśle w Polsce i w Unii Europejskiej
 7. Głębokie niedoinwestowanie przemysłu w Polsce – groźny i nieoczekiwany wynik transformacji
 8. Niedostosowanie struktury produkcji i popytu w przemyśle w Polsce
 9. Strategiczne znaczenie modernizacji struktury przemysłowej w Polsce – klucz do przyszłości

 

ROZDZIAŁ VI. Powiązania przemysłu w Polsce z rynkiem krajowym i światowym

 1. Uzależnienie polskiego rynku wyrobów przemysłowych od importu
 2. Struktura importu przemysłowego w Polsce jako przyczyna jego nadmiernej roli
 3. Najbardziej zależne od importu obszary popytu na wyroby przemysłowe w Polsce
 4. Rola eksportu w produkcji przemysłowej w Polsce i jego cechy charakterystyczne
 5. Struktura eksportu przemysłowego Polski i jej wady
 6. Przemysły o największej orientacji proeksportowej w Polsce
 7. Trzy główne tendencje zmian w relacjach pomiędzy eksportem a importem w okresie transformacji
 8. Przemysły, w których Polska osiąga największe nadwyżki w wymianie z zagranicą
 9. Przemysły o największych saldach ujemnych w obrotach z zagranicą
 10. Półkolonialny charakter powiązań Polski z rynkiem światowym

 

ROZDZIAŁ VII. Jak przezwyciężyć błędy popełnione w przemyśle po 1989 roku

 1. „Ukryta rezerwa” w gospodarce – eliminacja błędów poprzedników
 2. Odbudować funkcję prorozwojową państwa – podstawowy warunek sukcesu
 3. Zbudować trwałe podstawy dla strategicznego współdziałania biznesu, nauki i administracji przemysłowej
 4. Eliminować nowe opóźnienia, powstałe już po 1989 roku
 5. Przeorientować gospodarkę na osiągnięcie przełomu w 4 obszarach:
  • Reindustrializacja Polski
  • Ekologizacja gospodarki
  • Konsolidacja przemysłu i wzrost roli największych zakładów
  • Specjalizacja przemysłu i rozpoczęcie ekspansji w przemysłach globalnych
 6. Zasadniczo zwiększyć inwestycje w przemyśle i rolę państwa w ich pobudzaniu
 7. Zagrożenia dla proponowanej strategii rozwoju przemysłu w Polsce
 8. Wnioski na przyszłość dla kraju i regionów

 

ROZDZIAŁ VIII. Przemysł światowy w perspektywie przyszłości

 1. Zmiany trendów globalnych w przemyśle światowym
 2. Dwie wizje III rewolucji przemysłowej i przemysłu przyszłości
 3. Obszary największych szans w przemyśle światowym przyszłości
 4. Wykorzystajmy doświadczenia światowe w myśleniu strategicznym
 5. Kryteria wyboru priorytetów strategicznych w świetle doświadczeń światowych
 6. Najbardziej ogólne wnioski dla Polski z tendencji światowych

 

ROZDZIAŁ IX. Przyszłość przemysłu w Unii Europejskiej i nasza rola w jego rozwoju

 1. Podobieństwa w sukcesach i niepowodzeniach Polski i Unii Europejskiej
 2. Europa w obliczu rosnących zagrożeń
 3. Nadal aktualne przewagi i szanse Europy
 4. Potrzeba nowych, bardziej radykalnych rozwiązań dla Europy
 5. Szersze międzynarodowe znaczenie doświadczeń w rozwoju przemysłu w Polsce
 6. Nasz stosunek do polityki przemysłowej Unii Europejskiej
 7. Nasza rola w przyszłej polityce przemysłowej Unii Europejskiej

 

ROZDZIAŁ X. Ekspercka propozycja strategii reindustrializacji Polski

 1. Dlaczego i po co potrzebna nam jest strategia?
 2. Silne i słabe strony rządowej strategii odpowiedzialnego rozwoju
 3. Zastrzeżenia do proponowanego wyboru priorytetów branżowych
 4. Jak wykorzystać nasz krajowy dorobek w studiach nad przyszłością?
 5. Nadrzędny cel strategii reindustrializacji Polski
 6. Problemy wymagające rozwiązania w procesie reindustrializacji Polski
 7. Trzy główne kierunki przebudowy struktury przemysłowej Polski
  • Przezwyciężenie niedorozwoju udziału czterech najbardziej nowoczesnych elementów w naszej strukturze przemysłowej
  • Budowa nowych przemysłów o kluczowej roli w przemyśle przyszłości
  • Wykorzystanie szans specjalizacji i ekspansji w przemysłach globalnych
 8. Obszar preferencji i priorytetów sektorowych w reindustrializacji Polski
 9. Rola tradycyjnych przemysłów w reindustrializacji Polski
 10. Rola bazy energetycznej w reindustrializacji Polski
 11. Co wynika z projekcji dla przemysłu w Polsce do 2030 roku?
 12. Kierunki siedmiu głównych uderzeń w polityce przemysłowej
 13. Ekonomiczne instrumenty realizacji priorytetów przemysłowych i sposób ich finansowania
 14. Warunki opracowania skutecznego programu reindustrializacji Polski
 15. Trzy wybory strategiczne, które zadecydują o przyszłości

 

ROZDZIAŁ XI. Usprawnić system informacji o przemyśle

 1. Cele i potrzeba jednolitego systemu informacji dla przemysłu
 2. Trudności i przeszkody na drodze budowy nowego systemu
 3. Kierunek niezbędnych zmian

 

Część B

Wprowadzenie. Kompendium najważniejszych danych o przemyśle w Polsce, które warto poznać

 1. Kilka uwag metodycznych do aneksów I-VIII
 2. Specyfika prezentowanego systemu informacji w stosunku do innych systemów tego rodzaju
 3. Definicje poszczególnych pojęć, stosowanych w niniejszym opracowaniu
 4. Jak najlepiej wykorzystywać dane zawarte w niniejszym zbiorze

 

Aneksy:

Aneks I. Zatrudnienie w przemyśle – od Polski międzywojennej do dziś

Aneks II. Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w Polsce Ludowej i obecnie

Aneks III. Popyt na wyroby przemysłowe na rynku polskim oraz rola produkcji krajowej i importu w jego zaspokajaniu

Aneks IV. Zatrudnienie w przemyśle w Polsce i w Unii Europejskiej oraz jego struktura

Aneks V. Zatrudnienie w przemysłach wysokiej techniki w Polsce i w Unii Europejskiej

Aneks VI. Inwestycje brutto w majątek trwały w przemyśle oraz ich struktura w Polsce i w Unii Europejskiej

Aneks VII. Przemysły o najkorzystniejszych konsekwencjach makroekonomicznych ich rozwoju w świetle badania z 1995 roku

Aneks VIII. Projekcja produkcji w przemyśle w Polsce w perspektywie do 2030 roku

 

Spis tabel

Literatura

 

Część C

„Stracone szanse?” – wywiad Pawła Dybicza z autorem książki, zamieszczony w tygodniku „Przegląd”

e-book-mobi-icon Prawda i kłamstwa o przemyśle (eBook)
Prawda i kłamstwa o przemyśle – fragment (mobi)

e-book-epub-icon Prawda i kłamstwa o przemyśle (eBook)
Prawda i kłamstwa o przemyśle – fragment (epub)

e-book-pdf-icon Prawda i kłamstwa o przemyśle (eBook)
Prawda i kłamstwa o przemyśle – fragment (pdf)

10% RABATU
Bądź zawsze dobrze poinformowany o nowych produktach oraz specjalnych promocjach tylko dla odbiorców Newslettera.

Zapisz się na nasz newsletter i odbierz powitalny prezent: -10% rabatu na pierwsze zamówienie książkowe.
Kod zniżkowy ważny będzie przez 7 dni.
Otrzymasz go tylko wtedy, gdy zapiszesz się przez ten formularz!
  ZAPISZ SIĘ
  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Fundację Oratio Recta powyższych danych do wysyłki newsletterów zawierających informacje o nowych numerach czasopisma, książkach wydanych przez fundację oraz o innych prowadzonych przez nas działaniach.
  ×

  Podgląd e-maila :

  Jeśli nadal zastawiasz się co mi kupić na prezent, nie musisz już szukać!

  KUP TERAZ

  Ustawienia wiadomości